از آن جایی که ترک مواد مخدر بسیار سخت است و خود درمانی بدون مشورت گرفتن از پزشکان و روانشناسان می تواند موجب آسیب رسیدن به فرد و مرگ او شود بنابراین باید قبل از انجام هر گونه کاری به یک مرکز ترک اعتیاد معتبر مراجعه کرد و تحت نظر آن ها کار ترک را ا

۱ هفته ۱ روز قبل
  • ترک اعتیاد به مواد مخدر