فنجان قاعدگی (فم-کاپ) چیست؟

 

با بکارگیری فم-کاپ، محدودیتی در دوران قاعدگی نیست.

 

دیگر ورزش شنا در دوران قاعدگی یک رویا نیست.

 

عصر خداحافظی با تامپون و نوار بهداشتی فرا رسیده.

 

۱ هفته ۳ ساعت قبل
  • زمان آن رسیده که شما هم از لوازم بهداشتی نوین برای دوران قاعدگی برخوردار شوید!