سمپاشی وکنترل انواع سوسک وحشرات موذی ،ساس ،موش وموریانه
سمپاشی گل وگیاه وباغ وباغچه
باکادری مجرب وسموم خارجی وترکیبی
۳۳۴۵۲۷۴۱-۳۳۸۶۹۲۱۹-۰۹۱۲۶۴۰۶۰۲۶

۱ هفته ۱ روز قبل
  • سمپاشی سوسک ،سمپاشی ساس ،سمپاشی ساختمان
  • سمپاشی سوسک ،سمپاشی ساس ،سمپاشی ساختمان


سوسک ها، پشه ها و سایر حشرات و جانوران، دارای بیماری های مختلفی می باشند و باید آنها را از خانه دور نگه داشت. شرکت سمپاشی در تهران می تواند در زمینه سمپاشی به کمک شما بیایید.

۱ هفته ۳ روز قبل
  • شرکت سمپاشی در تهران | سوسک ریز کابینت | نگارین تندیس