آموزش روخواني و روانخواني

تجويد مقدّماتي و پيشرفته

صوت و لحن

حفظ يکساله و سه ساله

برگزاري کارگاه تخصّصي قرائت قرآن

آموزش اذان

آموزش سرود و تواشيح به صورت گروهي

قاري قرآن و مؤذّن

۱ روز ۲۲ ساعت قبل
  • آموزش خصوصی قرآن